Befolkningsutvikling Innlandet

Vi vokser litt, men ikke så mye.

Folketilveksten i løpet av året 2019 tilsvarer en prosentøking i befolkningen på 0,1 %. Det er en lav tilvekst, hvis man sammenlikner med andre fylker. Samtidig ser vi nå også at noen fylker (Nordland, Troms og Finnmark) har en reduksjon i folketallet. Norge hadde en folketilvekst på 0,7 %.

Som landets eneste offisielle Innbyggerrekrutterer (2009-2013), så har jeg opparbeidet en viss interesse for statistikken rundt dette temaet.

Under gjengir jeg et intervju jeg nylig ga til frilansjournalist Rolf Nordberg, selvfølgelig med spesielt fokus på Kongsvinger.

Han har oppskriften på befolkningsøkning

Med innbyggerrekrutterer økte innbyggertallet i Kongsvinger med over 500. Etter at stillingen ble avviklet er det blitt færre innbyggere.

Med Dag Arnesen som Kongsvingers første og hittil eneste kommunale innbyggerrekrutterer – og i tospann med Lars Gillund – ble det jobbet kreativt, aktivt og digitalt i om lag fem år. Da økte innbyggertallet jevnt og trutt i seks år på rad, inkludert året etter at kommunen valgte bort Arnesens stilling.

Én prosent befolkningsvekst

Økningen var riktignok ikke mye per år, men med så vidt overén prosent som mest: I 2013 ble det 187 flere innbyggere. Arnesen sluttet i 2013, men all satsingen på å tiltrekke seg nye innbyggere ga resultater også det påfølgende året.Ved inngangen til 2015 var Kongsvingers innbyggertall 17.881. Ved årets inngang var det redusert til 17.851, altså 30 færre innbyggere i løpet av den seneste seksårsperioden. Nå kan ikke den markante endringen bare tilskrives at den massive satsingen på innbyggerrekruttering ble skrinlagt, for avviklingen av flyktningmottaket på Nedre Langeland i første halvår 2018 spilte også inn: det året ble det 111 færre registrerte innbyggere i kommunen.

Framoverlent satsing

– Det var en fantastisk reise, som det var gøy å stå midt oppe i, oppsummerer Dag Arnesen i dag og utstråler glød og entusiasme når han tenker tilbake på årene som innbyggerrekrutterer.

– Kommunen hadde en framoverlent ledelse med rådmann Oddbjørn Vassli i spissen, en klar strategi, og det ble satt av økonomiske midler til satsingen. Bakgrunnen var dystre tall når det gjaldt befolkningsutviklingen, og vilje til å gjøre noe med den. Det skulle satses, og folk både i og utenfor Kongsvinger skulle se at her skjedde det noe positivt på mange fronter.

Stolthet og framsnakking

Tre satsingsområder ble utmeislet: Å få flere yngre innbyggere i aldersgruppen 28-40 år, å tilføre kommunen inntekter, og å tiltrekke seg kompetanse og arbeidskraft. I bunnen lå en målsetting om én prosent befolkningsøkning per år, det vil si i tråd med landsgjennomsnittet.

– For å lykkes anså vi det som viktig å ha fornøyde innbyggere som framsnakket byen og kommunen, basert på innsikt og fakta, ikke myter og antakelser. Vi måtte bidra til å skape stolthet, og på den måten få utegående ambassadører. Brumunddal og Drammen er gode eksempler på å ha klart å snu utviklingen og få til nettopp dette, forteller Arnesen og fortsetter:

De som bor her er viktigst

– Selv om utflyttede Kongsvinger-folk var en hovedmålgruppe for oss, måtte ikke innbyggerrekrutteringen og tilbakeflyttingskampanjene våre oppfattes som at nye innbyggere var viktigere enn de som allerede bodde i kommunen. Vi måtte synliggjøre godene også for de som bor her, som for eksempel at neppe noen annen norsk by på tilsvarende størrelse har slike idrettsanlegg som Kongsvinger har.

Oppvekstsvilkår, bokvalitet, arbeidsplasser og kultur ble satsingsområder, og ikke minst byutvikling med Hilde Nygård som motor, forteller Arnesen. Samferdselstilbudet mot Oslo sto også i fokus.

Best i landet

En uttalt målsetting var at Kongsvinger skulle bli landets beste kommune på web, altså på det digitale området.

– Vi brukte nettet for alt det var verdt. Blant annet la jeg ut over 500 blogginnlegg på www.kongsvinger.no, inkludert en rekke videointervjuer. Og vi sporet opp e-post-adressen til godt over tusen utflyttede Kongsvinger-personer, minnes Dag.

Satte Kongsvinger på kartet

Et anerkjent reklamebyrå ble også leid inn, blant annet for å produsere en serie med filmsnutter på nett, og som gikk under navnet Kongsvinger-filene. Og det gikk slag i slag med blant annet innflyttertreff og byfest, trivselspris og bruk av kjendiser, og reportasjer i riksmedier som Aftenposten, TV 2 og NRK TV. KIL Toppfotball var også innom Tippeligaen igjen. Kongsvinger ble satt på norgeskartet, og stadig skjedde det ting som skapte oppmerksomhet.

Satsingen ga resultater, ikke bare i form av flere innbyggere. Kongsvinger fikk både en byutviklingspris og en pris for websatsingen, begge på nasjonalt nivå.

Samarbeid og partnerskap

Arnesen trekker også fram det gode politiske samarbeidet mellom Arbeiderpartiet og Høyre, personifisert av ordfører Arve Bones og varaordfører Pernille Egeberg. Kontraktene som ble inngått med en rekke hjørnesteinsbedrifter var også av stor betydning, og som gjorde bedriftene til partnere samtidig som de bidro økonomisk. Med andre ord ble det løftet i flokk.

Etter hvert forsto Arnesen at kommunen ønsket å trappe ned på satsingen på innbyggerrekruttering, drivkraften Vassli hadde sluttet, og den økonomiske situasjonen krevde innstramminger. Dermed endte han som kommunikasjonssjef i Hedmark kunnskapspark (nå Klosser), samtidig som han skulle bruke 30 prosent av sin arbeidstid  på omdømmebygging for Kongsvinger. En epoke var over.

Kan kopieres og gjentas

I dag arbeider han som det som på «nynorsk» heter business development manager i selskapet IDT Solutions på Toten, der han også er bosatt. Men han har både barn og en leilighet i Kongsvinger, er medlem av Kongsvinger golfklubb, brenner fortsatt for hjembyen, og har følgende tips for igjen å få økt innbyggertall:

– Mye av det som vi gjorde for noen år siden kan kopieres og gjentas. Politisk og administrativ ledelse må i samarbeid med næringslivet utarbeide en klar strategi som forankres og man står sammen om, oppskriften må følges, det må settes av tilstrekkelig midler, og det må skapes aktiviteter og gjøres tiltak som viser at det stadig skjer noe. Mitt forslag er å opprette en åremålsstilling som innbyggerrekrutterer i fem og fem år om gangen. Dette handler om langsiktig innsats, det vil si at det må være kontinuitet i arbeidet.

Byen som har alt

Arnesen er ikke i tvil om at byen og kommunen har potensiale til å vokse.

– Kongsvinger har etter min mening alle de styrker som skal til for å trekke til seg flere innbyggere, med unntak av at det kanskje mangler noe på den urbane følelsen. I byen er det korte avstander til alt, og som man kan gå eller sykle til. Som den nye aktivitetsparken med ytrende liv av barn og unge ved Strandpromenaden. Og nå under koronapandemien har livet stort sett gått sin gang her – i motsetning til eksempelvis i Oslo og på Romerike har skoler og butikker vært åpne, avslutter Arnesen og mener det er uheldig når negative saker som diskusjonen om hotell i Byparken tar så mye fokus.

Oversikt alle fylker:

Fakta fra Innlandet fylkeskommune

Sak fra Mitt Kongsvinger

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *