Full økonomialarm – styrer mot underskudd

Denne gangen er det ikke bare et varsel om dårlig kommuneøkonomi. Nå går alarmen også i Østre Toten.

– Jeg må si jeg er bekymret over retningen på dette. Enten må vi forholde oss til de økonomiske rammene, eller styre mot underskudd og Robek.

Slik målbar varaordfører Lars Braastad (H) bekymringene som denne uken sank inn over de folkevalgte i Østre Toten, da formannskapet fikk framlagt kommunedirektørens statusrapport etter årets fire første måneder. Den utløser økonomialarmen også i Østre Toten.

Robek, som varaordføreren nevnte, er et register over kommuner og fylkeskommuner som er i økonomisk ubalanse, og som følge av dette er underlagt statlig kontroll.

Kamuflert resultat

Østre Toten hadde et godt regnskapsresultat for 2023 – 23 millioner kroner i netto driftsresultat. Noen heldige omstendigheter som uventede skatteinntekter og et stort ekstraordinært utbytte på kraftaksjene i Eidsiva bidro til gode tall og kamuflasje for situasjonen i en underliggende driften. Økonomien i driften av tjenester til kommunens innbyggere varslet om en kommuneøkonomi på vei ut av balanse.

Og dét er den nå. Status etter årets fire første måneder viser en kommune som ikke klarer å omstille kursen slik de folkevalgte har lagt til grunn for sine vedtak om økonomiske driftsrammer.

Styrer mot underskudd

I løpet av årets fire første måneder har driften av kommunen kostet 9,3 millioner kroner mer enn budsjettert. Fortsetter det slik, uten å gjøre noe, viser kommunedirektørens prognose at kommunen vil få et underskudd på 45 millioner kroner innen året er omme.

Det tas grep, men uten håp om å unngå at Østre Toten kommune vil få et regativt resultat i 2024. Prognosen, etter foreslåtte tiltak, er et underskudd for året på 35 millioner kroner. Formannskapet sluttet seg til de foreslåtte grepene. Kommende uke avgjør kommunestyret hvilke grep som skal tas.

– Kommer vi på sporet med de tiltakene som beskrives, eller må vi inn i noe kraftigere? spurte varaordføreren, uten at noen hadde svaret på det der og da i denne ukens formannskapsmøte.

Har reserver

Enn så lenge har Østre Toten resrever på disposisjonsfond, eller sparepenger, nok til å dekke underskuddet ved årets slutt. Men, dét vil ikke vedvare over tid om det fortsetter som nå.

Frykten i Østre Toten er å havne i samme situasjon som nabokommunen Vestre Toten, med tomme reserver og underskudd som må dekkes over påfølgende års drift. Lykkes en ikke, venter Robek.

I tertialrapporten beskriver kommunedirektøren ekstra press og etterspørsel på helsetjenester, flyktningsituasjonen og forbedringsarbeid/dataløsninger som hovedårsaker til at det er utfordrende å drifte tjenestene i år.

– Betydelig prisøkning, renteøkning og lønnsoppgjør gjør ikke situasjonen lettere. Det kan se ut som om den langsiktige kostnadsøkningen er større enn den langsiktige inntektsøkningen. I tillegg er prognosen for ekstra skatteinntekter mot slutten av året meget usikker, skildrer kommunedirktøren.

Skadeskutt

9. januar 2021 ble Østre Toten rammet av et stort og kriminelt angrep på sine datasystemer. Daværende forsvarsverker sto ikke i mot. Skadeskutt og med dyrekjøpt erfaring førte angrepet og konsekvensene av det til at kommunen foretok en rekke grep for å øke sin digitale sikkerhet. Dette har kostet.

IKT-kostnadene er blitt skyhøye sammenliknet med hva de var, og er nå også betydelig høyere enn hva de folkevalgte har vedtatt rammer for.

IKT-kostnadene alene utgjør 11 millioner kroner av overforbruket som beskrives i rapporten etter årets fire første måneder

– Vi har IKT-løsninger som koster mer enn før, er mer kostbare enn de andre kommuner har, og som koster mer enn vi har økonomi til. Dette har med sikkerhetsnivået vårt å gjøre. Å finne løsninger på dette er en del av salderingsløsningen i Østre Toten, sa kommunedirektør Ole Magnus Stensrud i formannskapsmøtet.

Helse og omsorg

Tjenestene innenfor helse, omsorg og velferd (HOV) kostet i årets fire første måneder 7,7 millioner kroner mer enn budsjettert. Prognosen er at HOV-sektoren vil sprekke med 22 millioner kroner året sett under ett, men det jobbes med å redusere dette til 17 millioner kroner i minus innen året er omme.

– Det er veldig utfordrende å komme ned på vedtatt ramme.. Og det handler ikke om demografi og eldre, det handler om stor økning i unge ressurkrevende brukere og underfinansiering av nye oppgaver i kommunesektoren. KS-økonomene har regnet ut at dagens kommuneøkonomi reellt er på samme nivå som i 2016, samtidig som kommunene har flere oppgaver nå enn da, sa kommunedirektøren.

Færre innbyggere

Videre har oppvekstsektoren, innkludert skoler, barnehager og barnevern, en prognose for merforbruk på 5 millioner kroner for året, og samfunnsutviklingsområdet 4,9 millioner kroner.

Administrasjon koster også, men her har kommunedirektøren en plan om balanse innen årets slutt. Et igangsatt organisasjonsarbeid vil flytte om på administrative ressurser, og det planlegges et nytt ledernivå i HOV-sektoren som følger tjenesteområdene. Det vil si at eksempelvis for hjemmetjenester og heldøgnstjenester får egne tjenesteområdeledere.

Målet om innbyggervekst slår for øyeblikket heller ikke til. En reduksjon i innbyggertallet med 56 personer i fjor, betyr 5,6 millioner kroner mindre i overføring fra staten i år. Innbyggertallet har falt med ytterligere seks personer hittil i år. Kommunedirektøret foreslår blant annet derfor, som en del av grepene som skal tas, å styrke samfunnsutviklingsområdet i kommunen, for å ha utviklingskraft for å skape vekst.

– Vi må omstille

Ordfører Bror Helgestad (Sp) uttrykte bekymring for gjennomføringen av den omstillingen som er lagt til grunn for at vedtatte budsjettrammer skal holde.

– Vi er opptatt av at vi skal greie å dreie virksomhet over til tidlig innsats og tverrfaglig arbeid. Hvis ikke vil vi få betydelige utfordringer. Dersom økonomien blir så anstrengt at vi ikke klarer denne omstillingen, da må noen si i fra. For vi må greie å omstille oss, sa han.

– Ja, vi må greie å omstille oss. Østre Toten er ikke håpløst stilt, men vi må ha en plan for å komme oss ut av det. Hvis ikke kommer andre inn og tar over styringa. Dét blir ikke nødvendigvis noe bedre, sa kommunedirektør Ole Magnus Stensrud.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *